Sposób Załatwiania i przyjmowania spraw

Michał Laskowski

Sposób załatwiania i przyjmowania spraw
1.    korespondencja przychodząca odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do właściwych komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia sprawy. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji przez Kancelarię.
2.    wyjaśnień dotyczących funkcjonowania szpitala udziela Dyrektor.
3.    wyjaśnień na temat świadczeń leczniczych udzielają Dyrektor ds. Lecznictwa, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa,
4.    skargi i wnioski rozpatrują: Dyrektor, Dyrektor ds. Lecznictwa, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa.
5.    Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 13:30.
Udostępnianie dokumentacji medycznej:
•    zasady postępowania z dokumentacją medyczną określa:
 o    Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159);
 o    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.
z 2010 r., Nr 252, poz. 1697z późn. zm.).
Pozostałe:
•    informacje na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej
•    udostępnienie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r.
 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)